3 นาที

Others

2023 Self-Directed Learning

รายละเอียดกิจกรรม 2023 Self-Directed Learning ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในองค์กร

Watch videos for a full life
Access via mobile phone and browser
Objective
เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงรายละเอียดและรูปแบบของกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในปีนี้
Suitable for
พนักงานกลุ่มเป้าหมายใน TBSC4GCs ทุกท่าน
Content level
ระดับต้น (Beginner)
Course structure

2023 Self-Directed Learning

  • Activity Introduction
  • How to Record Learning Hours (for Thai Employees)

2023 Self-Directed Learning

รายละเอียดกิจกรรม 2023 Self-Directed Learning ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในองค์กร

Watch videos for a full life
Access via mobile phone and browser