FAQs

คู่มือการใช้งานระบบ TBSC WE LEARN คลิก

คือ ระบบการบริหารและจัดการ การเรียนรู้ของพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมหลักสูตร ความรู้ และข่าวสารต่างๆ ไว้ในระบบ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ศึกษา ค้นคว้า และหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และระบบสามารถบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนผลการเรียนรู้ของพนักงานไว้ในระบบได้อีกด้วย

ระบบปฏิบัติการ ในการใช้งานผ่าน คอมพิวเตอร์

  • Microsoft Windows 7, 8, 8.1 หรือสูงกว่า
  • MAC OS X 10.8 หรือสูงกว่า

ระบบปฏิบัติการ ในการใช้งานผ่าน โทรศัพท์มือถือ

  • Android 4.4 ขึ้นไป
  • MAC OS X 9 ขึ้นไป
  • Windows Phone 8.1 ขึ้นไป

เว็บเบราว์เซอร์ (Web browser)

  • Chrome (แนะนำ)
  • Firefox
  • Internet Explorer 9 หรือสูงกว่า
  • Safari

คือ พนักงานทุกคนที่มี Username และ Password ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดและแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ แต่บริษัทจะจำกัดผู้เรียนเฉพาะหลักสูตรเท่านั้น ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆ ไป โดยสรุปแล้ว จึงหมายความว่าพนักงานทุกคนจะเข้าระบบได้ แต่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ทุกหลักสูตร