40 นาที (สามารถบันทึกชั่วโมงการเรียนในกิจกรรม Self-Directed Learning ได้)

SEQCD

กิจกรรมส่งเสริมความตระหนัก (Awareness Fostering)

กิจกรรมส่งเสริมความตระหนัก (Awareness Fostering)

Watch videos for a full life
Access via mobile phone and browser
Objective
1. เพื่อให้พนักงานรู้และเข้าใจในเรื่องกิจกรรมส่งเสริมความตระหนัก
Suitable for
พนักงานทุกระดับ
Content level
ระดับต้น (Beginner)
Course structure
กิจกรรมส่งเสริมความตระหนัก (Awareness Fostering)
- เนื้อหาหลักสูตร

กิจกรรมส่งเสริมความตระหนัก (Awareness Fostering)

กิจกรรมส่งเสริมความตระหนัก (Awareness Fostering)

Watch videos for a full life
Access via mobile phone and browser