132 นาที

Others

New Hired Staff Orientation Module 2

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากอาศัยทักษะที่บุคคลมีแล้ว ยังต้องอาศัยการรู้ถึงบริบท วัฒนธรรมองค์กร หลักการทำงานต่าง ๆ รวมถึงวิถีการทำงานขององค์กรนั้นด้วย ในหลักสูตรนี้จึงได้ถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อพนักงานใหม่ และผู้จัดการใหม่ ให้ทุกคนได้เข้าใจความเป็นบริดจสโตนและหลักการทำงาน เพื่อความพร้อมในการทำงานกับองค์กรบริดจสโตน

Watch videos for a full life
Access via mobile phone and browser
You don't have permission to study this course
Objective
  • เข้าใจ เตรียมพร้อม และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการทำงานของบริดจสโตน
  • เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ "Our Way to Serve" ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพันธกิจของบริดจสโตน และค้นพบแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานที่ดีเยี่ยม และสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคม
  • เพื่อให้เข้าใจปรัชญาบริดจสโตนและพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวังอย่างถ่องแท้ พร้อมจะนำไปเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานในแต่ละวันพร้อมนำไปใช้ได้จริง
  • เพื่อพัฒนาทักษะผู้นำระดับสากลของบริดจสโตนในทุกระดับ และช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและเติมเต็มขีดความสามารถในบทบาทของผู้นำแต่ละระดับ
Suitable for
พนักงานและผู้จัดการใหม่ 
Content level
ระดับต้น (Beginner)
Course structure

 New Hired Staff Orientation Module 2 ประกอบไปด้วย 3 บทเรียน

  • หลักพื้นฐานการทำงานตามวิถีบริดจสโตน (Bridgestone Working Method)
  • Our Way to Serve
  • Core Competency, TRACE & Bridgestone Global Leadership Competencies (GLC)

New Hired Staff Orientation Module 2

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากอาศัยทักษะที่บุคคลมีแล้ว ยังต้องอาศัยการรู้ถึงบริบท วัฒนธรรมองค์กร หลักการทำงานต่าง ๆ รวมถึงวิถีการทำงานขององค์กรนั้นด้วย ในหลักสูตรนี้จึงได้ถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อพนักงานใหม่ และผู้จัดการใหม่ ให้ทุกคนได้เข้าใจความเป็นบริดจสโตนและหลักการทำงาน เพื่อความพร้อมในการทำงานกับองค์กรบริดจสโตน

Watch videos for a full life
Access via mobile phone and browser
You don't have permission to study this course