30 นาที

Company Core Value

Bridgestone E8 Commitment

พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน

Watch videos for a full life
Access via mobile phone and browser
You don't have permission to study this course
Objective
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน (Bridgestone E8 Commitment) ดังนี้
 
 
  1. เพื่อให้เข้าใจ และ ทราบถึงความสำคัญของ พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน (Bridgestone E8 Commitment)
  2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน (Bridgestone E8 Commitment) กับ งาน หรือ แผนงานในหน่วยงานของตนเอง ได้
Suitable for
พนักงานทุกท่าน
Content level
ระดับต้น (Beginner)
Course structure
พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน (Bridgestone E8 Commitment)
- Introduction : ที่มาและภาพรวมของข้อมูล
- Energy : พลังงาน
- Ecology : สิ่งแวดล้อม
- Efficiency : ประสิทธิภาพ
- Extension : การเติบโต
- Economy : เศรษฐกิจ
- Emotion : ความรู้สึก
- Ease : ความสะดวกสบาย
- Empowerment : พลังงานทางสังคม

Bridgestone E8 Commitment

พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน

Watch videos for a full life
Access via mobile phone and browser
You don't have permission to study this course